Alíkův koutek - Dokumenty

http://docs.alikuvkoutek.cz/?

Internetový koutek Martina Cetkovského | http://docs.alikuvkoutek.cz/? | http://www.alikuvkoutek.cz/?

Alíkův koutek

Dokumenty

Podmínky a právní omezení používání internetové prezentace alikuvkoutek.cz (Dokumenty)

1. Obecná ustanovení

1.1.

Martin Cetkovský tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen "podmínky") na adrese alikuvkoutek.cz a dalších registrovaných adresách (dále jen "stránky").

1.2.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen "uživatelé").

1.3.

Provozovatelem internetových stránek alikuvkoutek.cz je Martin Cetkovský (dále jen "provozovatel"), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon") oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

1.4.

Obchodní známky, registrované obchodní známky, jména produktů a názvy společností nebo loga zobrazená na těchto stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

1.5.

V případě, že se ukáže, že některé materiály zveřejněné na stránkách alikuvkoutek.cz porušují autorký zákon či jiné právní předpisy souvisejících států, vynasnaží se provozovatel bez zbytečného prodlení napravit situaci, a to zejména jejich přepracováním do podoby neporušující autorská práva, vyžádáním si souhlasu vlastníka autorských práv, uvedení zdroje, případně odstraněním.

1.6

Bod 1.5 je úplným a konečným výčtem povinností a odpovědnosti provozovatele týkající se porušení autorských práv.

2. Používání internetových stránek

2.1.

Užívat stránky alikuvkoutek.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Toto ustanovení neplatí pro součásti stránek, které jejich autor uvolnil k volnému použití, a jejich použití se řídí příslušnými licenčními podmínkami.

2.2.

Přístup a používání stránek alikuvkoutek.cz je bezplatné.

2.3.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek alikuvkoutek.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

3.1.

Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb, anebo uživatelé služby, kteří prostřednictvím stránek vyjadřují svůj názor a za jejichž názory a informace nenese provozovatel odpovědnost.

3.2.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek alikuvkoutek.cz.

3.3.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách alikuvkoutek.cz z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.

3.4.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek alikuvkoutek.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek alikuvkoutek.cz.

3.5.

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou, nebo takovou, která je v rozporu s licenčními podmínkami alikuvkoutek.cz.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

4.1.

Přístup na stránky alikuvkoutek.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

5. Závěrečná ustanovení

5.1.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách alikuvkoutek.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

5.2.

Pokud jakýkoli závazek dle podmínek nebo kterékoli ustanovení podmínek je, nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle podmínek. Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelním závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku a ustanovení.

5.3.

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek alikuvkoutek.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

5.4.

Tyto podmínky byly zveřejněny 09.04.2005.

6. Kontakt

Martin Cetkovský
webmaster@alikuvkoutek.cz


If you own the copyright for some pieces of the server content, please inform us if you agree with public offering on our server. In case of disagreement, we are prepared to withdraw the material immediatelly. In any case we appologise very deeply for any unauthorised publication.

All rights reserved.

URL adresa stránky: http://docs.alikuvkoutek.cz/?ID=5466&
Alíkův koutek | http://www.alikuvkoutek.cz | webmaster@alikuvkoutek.cz
Copyright (c) 1998 - 2013 Martin Cetkovský (webmaster@alikuvkoutek.cz)
Alíkův koutek | webmaster@alikuvkoutek.cz | Podmínky používání
Copyright © 1998 - 2013 Martin Cetkovský | Portions of Design © 2005 Jan Klesnil
Veškeré pravopisné chyby jsou záměrné a mají Vás pouze pobavit (ale napište mi o nich :D).
TOPlist